Eksempler på Arts´ samarbejde med kommuner

Chancelighed gennem legende lærende samspil

Formålet med dette projekt er at udvikle engagerende og lærerige voksen-barn samspil, som understøtter konkrete børns socioemotionelle og kognitive kompetencer samt trivsel.

I projektet genereres viden om:

  • hvordan udsatte børns læring og trivsel kan udvikles gennem engagerende og lærerige voksen-barn samspil
  • hvordan voksen-barn samspillet med legende lærende samspil konceptet (LLS) udvikles i retning af mere legende og lærende samspil for konkrete børn og voksne
  • hvorvidt chanceligheden øges som følge af indsatsen.

Projektets primære målgruppe er 3-6 årige børn som af praktikere vurderes at være i udsatte positioner qua deres ufrugtbare deltagelse i dagtilbuddet.

Det er et toårigt forskningssamarbejde (2017- ultimo 2018) mellem DPU, Aarhus Universitet, SFI og pædagoger og medhjælpere fra syv af Lolland Kommunes dagtilbud. Det er finansieret af VELUX Fonden.

Kontakt: Professor MSO Charlotte Ringsmose, DPU, Aarhus Universitet.

Dataliteracy – Ledelse af læring og trivsel

Projektet ’Dataliteracy – Ledelse af læring og trivsel’ er finansieret af A. P. Møller Fonden og er et samarbejde mellem Tårnby og Herlev Kommune, Professionshøjskolerne Metropol og UCC samt Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Dataliteracy forstås præliminært som ”Evnen til at stille og besvare spørgsmål om indsamling, analyse og meningsskabelse i data”. Projektet udvikler gennem eksperimenter løbende sit dataliteracy projekt og har særligt fokus på kapabiliteten til etisk dataliteracy, dømmekraft og normkritik.

Formålet med projektet er at øge elevernes trivsel og læring på deltagende og udfordrende måder. Det er ambitionen, at de deltagende skoler opbygger en undersøgende og udviklingsorienteret data- og feedbackkultur på alle niveauer: det faglige niveau, det organisatoriske niveau og det strategiske niveau.

Projektet udvikler deltagernes dataliteracy og kompetencer til datadrevet ledelse via praksisnære eksperimenter og læringslaboratorier, der skal skabe varig læring for deltagerne og forankre nye praksisnære løsninger i skoler og forvaltninger. Det har desuden tilknyttet følgeforskning.

14 skoler og 66 skole- og afdelingsledere, konsulenter og forvaltningschefer deltager i projektet.

Fra DPU, Aarhus Universitet deltager professor Dorthe Staunæs og lektor Malou Juelskjær.

Projektperiode: 01/09/2017 - 30/06/2019.

Læs mere om projektet Dataliteracy – Ledelse af læring og trivsel

FabLab@SCHOOLdk

FabLab@SCHOOLdk er en platform og et netværk, hvor lærere kan finde forskningsbaseret inspiration og uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i 6.-10. klasse. Formålet er at inspirere eleverne til at bruge nye digitale teknologier (til fx at designe og fremstille produkter med programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere) og derigennem give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelighedens problemer.

FabLab@SCHOOLdk er et samarbejde mellem Aarhus, Silkeborg, Kolding og Vejle Kommune, CAVI Aarhus Universitet, TLTL Stanford Universitet, VIA UC, Spinderihallerne og en række partnervirksomheder.

Etablering og udvikling af FabLab@SCHOOLdk finansieres af de involverede kommuner. Forskningen finansieres af Aarhus Universitet, Industriens Fond og VIA UC og gennemføres i perioden 2014-2017. Kontaktperson: Ole Sejer Iversen, professor MSO, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Flerfagligt samarbejde mellem specialskolelærere og almenskolelærere

I forbindelse med udviklingsprojektet ”Det brede forbyggende løft” i Nyborg Kommune udfører lektor Lotte Hedegaard Sørensen fra DPU, Aarhus Universitet følgeforskningsprojektet ”Flerfagligt samarbejde mellem specialskolelærere og almenskolelærere”.

Projektets formål er at undersøge og dokumentere opbygning af kapacitet på i fire klasser på mellemtrinnet på to folkeskoler – mens udviklingsprojektet foregår. I udviklingsprojektet etableres mere faste samarbejdsrelationer mellem specialskolelærere og almenskolelærere omkring udviklingen af fællesskaber og undervisning i almenskolen.

I følgeforskningen undersøges det, hvordan specialskolernes udgående funktioner kan udvikles fra specifikke indsatser rettet mod børn i vanskeligheder til at være en integreret og forebyggende del af det daglige arbejde i forhold til at øge deltagelse og læring for flere elever. I den forbindelse studeres og dokumenteres det, hvordan fællesskaberne og undervisningen udvikler sig i det flerfaglige samarbejde og i relation til børn i vanskeligheder.  

Projektet slutter i september 2017 og er finansieret af Nyborg Kommune. 

KIDS

I KIDS-projektet er fokus på at vurdere den pædagogiske kvalitet i børnenes lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i daginstitutionen. Der er således fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.

DPU’s forskere skal for Københavns Kommune udvikle koncept for og gennemførelse af systematiske vurderinger af læringsmiljøet (KIDS) i 70 daginstitutioner i relation til programmet "Tidlig Indsats 0-6 år". DPU skal kompetenceudvikle et antal medarbejdere fra Børne- og Ungdomsforvaltningens områdeforvaltninger til gennemførelse af KIDS i de resterende daginstitutioner, der indgår i "Tidlig Indsats 0-6 år" i Københavns Kommune, og udvikle et koncept for, hvordan KIDS kan gennemføres i ca. 70 daginstitutioner i København med en høj andel socialt udsatte børn.

DPU skal selv gennemføre KIDS i 35 af de i alt 70 daginstitutioner, mens de øvrige KIDS gennemføres af kommunens egne konsulenter, der oplæres af DPU´s forskere. Det implicerer både introduktion til og praktisk træning i KIDS. 

Professor Charlotte Ringsmose og lektor Grethe Kragh-Müller, DPU, Aarhus Universitet står bag projektet, der gennemføres i foråret 2017.

Læringsledelse – Dagtilbud

Det overordnede mål for projektet er at forbedre alle implicerede børns trivsel, læring og udvikling. Den pædagogiske praksis i dagtilbud er defineret af læreplaner og læringsmål, og begrebet synlig læring har vundet indpas overalt. Vores fælles ansvar er, at alle børn udvikler sig, lærer mest muligt og trives bedst muligt. Derfor er vi alle sammen læringsledere: medarbejdere og ledere i dagtilbud leder læring, og det samme gør dagtilbudsledere og forvaltningsmedarbejdere. Vi leder først og fremmest børns trivsel, udvikling og læring, men vi leder også medarbejderes og kollegers læring.

Projektet løber fra 2016-2019 og er finansieret af de deltagende kommuner: Hedensted, Billund, Kolding, Fredericia, Svendborg og Nordfyn. Samlet vedrører programmet 175 matrikler (børnehaver, vuggestuer og dagplejer), 250 i ledelserne, 2700 pædagogisk personale, 31.000 børn og heraf ca. 4.500 i alderen 4–5 år. 

Kontakt: Professor Lars Qvortrup og lektor Ole Henrik Hansen, Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, Aarhus Universitet

Rethinking tourism in a coastal city – design for new engagements

De danske kystbyer rummer store potentialer for at tiltrække nye turister. Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Arkitektskole udformet et projekt, der skal gentænke turismen i de danske kystbyer.

Formålet med projektet er at styrke videnudvekslingen mellem forskere, fagfolk og turismeerhvervet i Ringkøbing-Skjern, således at egnen bliver et kraftcentrum i Kystdanmark, og kystturisme bliver et endnu stærkere omdrejningspunkt for dansk turisme.

Fra Aarhus Universitet deltager Jan Ifversen, Britta Timm Knudsen, Mads Daugbjerg og Anne-Marit Waade. I projektet deltager desuden Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Museum og Dansk Kyst og Naturturisme, VisitAarhus og KRAFT.

Tegn på sprog

Projektets overordnede mål er at:

  • få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget
  • afsøge pædagogiske muligheder for at inddrage disse børns forudsætninger og behov i læse- og skriveundervisningen i indskoling, mellemtrin og udskoling

for på den måde at skabe et fagligt og forskningsmæssigt grundlag for videreudvikling af den pædagogiske praksis i folkeskolen og i grund-, efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger.

Projektet har fulgt en klasse fra 0.-9. klasse og afsluttes ved udgangen af 2018. Det gennemføres i et samarbejde med VIA University College, Professionshøjskolen UCN, University College Lillebælt, Professionshøjskolen UCC, DPU, Aarhus Universitet samt Aarhus, Aalborg, Vejle, Odense og Københavns Kommune og er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Projektet ledes af lektor Helle Pia Laursen, DPU, Aarhus Universitet, mens sekretariatet er på Professionshøjskolen UCC.

Case competition "Stay relevant"

Silkeborg-virksomhed fik unik idé af AU-studerende

175 studerende fra AU hjalp tirsdag 2. oktober virksomheder i Silkeborg med at finde løsninger på problemer fra virkelighedens verden. Vinderteamet havde udviklet et forslag til, hvordan virksomheden SVM Automatik kan præsentere sig selv og deres produkt på en helt ny måde på messer rundt om i verden.

Case competition'en "Stay Relevant" var arrangeret i samarbejde mellem Arts på AU og Silkeborg Kommune. Læs mere om samarbejdet