Aarhus Universitets segl

Information til censorformandskaberne

Formandskabets opgaver

Censorbeskikkelse

Censorerne beskikkes for fire år ad gangen. Nuværende beskikkelsesperiode løber fra d. 1. april 2022 til d. 31. marts 2026. Næste beskikkelsesperiode løber fra 1. april 2026 til 31. marts 2030.

I god tid inden udløbet af beskikkelsesperioden er det censorformandens opgave at påse, at der indkaldes ansøgninger til den nye beskikkelsesperiode. Dette kan se via annoncer i relevante medier eller i samarbejde med universiteternes fagmiljøer.

Ad hoc beskikkelse

Censorformandskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver (jf. censorbekendtgørelsens §12 stk. 4)

Valg af censorformandskab

For hvert censorkorps vælges ved starten af en ny beskikkelsesperiode et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget.

Censorudpegning

Censorformandskabet fordeler opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset efter censorbekendtgørelsens bestemmelser. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver.

Møder

Formandskabet afholder censormøder med censorerne i korpset mindst hvert år og deltager i kontaktmøder med universiteterne, aftagerpaneler og censorerne (jf. censorbekendtgørelsens §6 stk. 2).

På AU er det relevante institutsekretariat behjælpelig med at arrangere møder mellem censorformandskabet, afdelingsleder og studieleder samt planlægning af møder for hele censorkorpset (lokale, forplejning og rejseafregning).

Kontaktoplysninger (følg linket og klik på den relevante afdeling):

Institut for Kommunikation og Kultur (IKK)

Institut for Kultur og Samfund (IKS)

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Høringer

Formandskabet besvarer høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i studieordninger, der berører prøve og eksamenssystemet (jf. censorbekendtgørelsen §6 stk. 2, punkt  2 og 4).

Hvert femte år gennemløber uddannelserne en uddannelsesevaluerng. I den forbindelse bliver censorformandskabet tilbudt mulighed for kommentering på den uddannelsesevalueringsrapport, som fagmiljøet har udarbejdet (jf. Akkrediteringsbekendtgørelsen, bilag 1)

Persondata

Censorformandskabet håndterer persondata og er dermed underlagt gældende lovgivning på området. Se regler og retningslinjer på Datatilsynets hjemmeside.

 

 

Censorformandskabets årsrapport

Censorformandskabet indhenter censorrapporter efter hver afholdt eksamen. På baggrund af censorrapporterne - og censorformandskabets øvrige aktiviteter i løbet af året - udarbejder censorformandskabet en årsrapport.

Årsrapporten udarbejdes for et kalenderår og indsendes året efter senest den 1. april

Censorformandskabernes årsrapporter indgår i det løbende kvalitetssikringsarbejde på uddannelserne og drøftes i fagnære navn og ved uddannelsesevalueringer.

Find skemaet til årsrapporten her

Honorering

Universiteterne dækker udgifterne til censorformandskabets virke jf. Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Skema til anmodning om honorar

Rejsepolitik

For at sikre at afholdt rejseaktivitet kan godtgøres anbefales det at censorformandskaberne følger AU's generelle rejsepolitik, når rejseaktivitet er nødvendig.

Dvs.

  • vælge den mest klimavenlige rejseform i videst muligt omfang.
  • udfordre omfanget af fysiske møder i eksisterende, veletablerede netværk.
  • overveje, om rejsen kan erstattes af virtuelle møder – eller planlægges tættere på medarbejderens geografiske placering.
  • tage tog frem for fly, hvis rejsetiden med tog er under 5 timer pr. vej

Er det i helt særlige tilfælde nødvendigt at afvige fra den generelle rejsepolitik skal der indhentes godkendelse heraf på forhånd for at rejseudgifterne kan refunderes
 

Oversigt over censorkorps

Du finder en samlet oversigt over censorkorps med tilhørende formandskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Censor-IT

Censorkorps som sekretariatsbetjenes af Arts har muligheden for at benytte IT-systemet Censor-IT

Censor-IT er et system som understøtter censorallokering, indsamling af censorrapporter samt ansøgning om beskikkelse i de åbne beskikkelsesrunder.

For mere information kontakt censor.arts@au.dk

Nyttige links

Bekendtgørelser:

Kursusbeskrivelser og studieordninger på AU:

Kontakt studieadministrationen på Arts

Har du brug for at kontakte en studiekoordinator på Arts? Så skal du skrive til undervisnings- og eksamensteamet for den uddannelse, din henvendelse drejer sig om.

Find undervisnings- og eksamensteamet tilknyttet fag på