Aarhus Universitets segl

Censor

Information og vejledning til censorer og eksaminatorer

Generelt om at være censor

Som censor spiller du en vigtig rolle i kvalitetssikringen og udviklingen af universitetets uddannelser   

Som censor er du med til at påse

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen i både studieordningen og bekendtgørelser
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen.

Udover at virke som censor ved eksterne prøver, skal censorerne rådgive om prøvesystemet, herunder form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens mål.

Efter hver prøvertermin indsender censorerne beretninger, som indgår i universitetets kvalitetssikring.

Censorer medvirker desuden ved behandling af klager og anker over prøver.

Forvaltningsloven

Censorernes virke er omfattet af Forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Se Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet

Se Forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt

Endvidere gælder det i Censorbekendtgørelsens § 7, at censorer ikke må være ansat eller inden for de seneste to år have været ansat, ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Dette gælder for hele universitetet - også på tværs af fakulteterne.

Som censor er det dit eget ansvar at sikre, at forvaltningslovens og eksamensbekendtgørelsens bestemmelser overholdes ved at kontakte censorformandskabet, såfremt du oplever at stå i en situation, hvor du er inhabil. Ligeledes skal du oplyse censorformandskabet om dine eventuelle ansættelsesforhold på universiteterne.

Kontaktoplysninger

Såfremt dine kontaktoplysninger ændrer sig, skal du oplyse dette til censorformandskabet samt til eksamensadministrationerne på de universiteter, hvor du har censoropgaver.

Censorkursus

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med SmartLearning udviklet et online censorkursus, som skal klæde censorerne bedre på til at varetage censorfunktionen. Kurset er udviklet i samarbejde med relevante interessenter, herunder institutioner, censorformandskaber og studerende.

Censorkurset er et online kursus af få timers varighed, der er bygget op omkring fem emner:

  • At være faglig bedømmer
  • At være beskikket censor
  • Før eksamen
  • Under mundtlig eksamen
  • Efter eksamen

Yderligere information om kurset formidles af censorformandskabet for det enkelte censorkorps.

Link til censorkursus

Censoropgaver på Arts

Udpegning af censor til eksamener på Arts

Når du er udpeget som censor på en eksamen på Arts, vil du få besked fra en studiekoordinator med information om de praktiske detaljer omkring eksamen.

Eksamen skal altid følge studieordningens bestemmelser samt selvfølgelig eksamensbekendtgørelsen.

Her kan du finde studieordningerne på Arts

WISEflow

Alle eksaminer på Arts foregår i WISEflow.

Her finder du al relevant information om eksamen, såsom kontaktoplysninger på eksaminator, link til studieordning og andet relevant information, samt tidsplan for de mundtlige eksamener og selvfølgelig de skriftlige opgaver

Både opgaver og noter, som bedømmerne har pligt til at gemme, kan opbevares i WISEflow efter endt eksamen.

Her kan du finde information om WISEflow

Login på WISEflow

Resultatregistrering 

Alle eksamensresultater skal indtastes i WISEflow af både eksaminator og censor. En eksamen er ikke færdigbedømt før både eksaminator og censor har indberettet deres karakter.

Her kan du se de forskellige typer af karakterregistreringer

Bedømmelsesfrister

Universitetet fastsætter en bedømmelsesfrist ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøvens afholdelse.

Den studerende har krav på at få resultatet meddelt senest efter fire uger for skriftlige eksamener og seks uger for specialer, men universitetet kan fastsætte en kortere bedømmelsesfrist såfremt hensynet til den studerende eller andre forhold tilsiger det.

Særligt ved omprøver kan det være nødvendigt at fastsætte en bedømmelsesfrist der er kortere end de fire uger.

Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal universitetet ifølge Eksamensbekendtgørelsens §27 stk. 2 hurtigst muligt underrette den studerende med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen bliver meddelt.

Såfremt du kommer i en situation, hvor du ikke kan overholde den udmeldte bedømmelsesfrist, skal du derfor hurtigst muligt kontakte eksamensadministrationen og oplyse, hvorfor du ikke kan overholde fristen, samt hvornår du vil kunne færdigbedømme prøven.

Praktiske forhold ved mundtlige eksamener

Find vej

På vores bygningskort kan du finde kort over AU, kort over parkeringsmuligheder mm. Du kan indtaste bygningsnummeret på den bygning, du skal være i, i søgefeltet, og der er også muligheder for at lave en rutevejledning, for eksempel fra Banegårdspladsen til den bygning du skal finde.

Gæsteparkering

På bygningskortet kan du finde kort over offentlige parkeringsmuligheder og medarbejderparkering. Har du brug for at booke en gæsteparkering på en af vores medarbejderperkeringsplandser skal du kontakte eksamensadministrationen.

Planlægning af rejse og overnatning

Som censor bestiller du selv transport og evt. hotel samt lægger ud for mad og så får du refusion efterfølgende. Du kan enten afregne dine fortæringsudgifter pr. bilag eller du kan få time/dagpenge hvis opholdet er længere end 24 timer. Hvis du vælger time/dagpenge fradrages der for evt. morgenmad på hotel.

Ved behov for overnatning skal du bruge AU's hotelaftaler. Du skal selv bestille hotelovernatningen. Kontakt eksamensadministrationen for liste og nærmere information.

Refusion af rejseudgifter

Aarhus Universitet dækker rejseomkostninger svarende til billigste standardrejse med offentlig transport. Rejseudlæg udbetales til NemKonto indenfor 4 uger efter modtagelse af rejseafregningsblanket + bilag.

Du skal udfylde denne Tjenesterejseblanket.

Hvis du kører selv, skal bilens registreringsnummer opgives for at få udbetalt kilometerpenge. Påfør det venligst på blanketten.

Har du mistet dokumentation for omkostninger, skal du udfylde denne tro og love-erklæring.

Refusion af forplejning

Du kan enten afregne dine fortæringsudgifter pr. bilag eller få udbetalt time-/dagpenge hvis opholdet er længere end 24 timer; hvis du vælger time/dagpenge fradrages der for evt. morgenmad på hotel.

Hvis man vælger at afregne efter bilag skal udgiften være rimelig og ikke overstige satsen for time-/dagpenge.

Time-/dagpengebeløbet udbetales for hver fulde 24 timer, en tjenesterejse har varet, når den har været forbundet med overnatning. Derudover udbetales timepenge for hver påbegyndt time, rejsen varer ud over hele døgn. Satsen er kr. 477 pr. døgn i DK (2023)

Hvis du vælger at få time-/dagpenge, så skal du være opmærksom på, at der ikke dækkes hverken intern transport eller forplejning.

Honorering

Honorar

Vi udbetaler honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Du skal derfor ikke foretage dig noget for at få dit honorar. Honorar udbetales ca. den 1. og den 15. i hver måned. Fra bedømmelsen er indtastet kan der derfor gå op til 6 uger før honoraret udbetales til NemKonto.

Censuropgaverne aflønnes efter statens takster for censorvederlag, sats A.

De aktuelle takster kan findes i Medarbejder- og kompetencestyrelsens lønoversigter (se afsnit 8.2. Den seneste lønoversigt kan fremsøges via dette link)

Information om skattekort

Er du udenlandsk censor eller er du bosiddende i udlandet, så du ikke skal beskattes i Danmark, skal du oplyse det til censor.arts@au.dk

Notatpligt

Ifølge Eksamensbekendtgørelsens§ 24 er censor og eksaminator forpligtet til under voteringen at tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Sådan opbevarer du eksamensnoter og andre dokumenter med personoplysninger

Vi anbefaler, at du gemmer din annotering i WISEflow. Du kan finde vejledninger til digital annotering her.

Har du eksamensnoter i fysisk form eller andet materiale med personoplysninger, skal det opbevares aflåst, når det ikke bruges, og må kun være tilgængeligt for betroede personer. Det fysiske materiale skal destrueres forsvarligt, når formålet med opbevaringen ophører.

Studerendes adgang til vurderingsnoter

Studerende kan søge om at se vurderingsnoter når som helst, uanset om de har klaget over eksamen eller ej. Se proceduren for udlevering af vurderingsnoter her.

Eksamenssnyd

Har du mistanke om eksamenssnyd, kan du finde regler for og skabeloner til indberetning af eksamenssnyd her.

Indberetning skal ske i samarbejde med eksaminator

Klager og ankenævn

De studerendes adgang til klage og anke over en bedømmelse er anført i Eksamensbekendtgørelsenskapitel 9.

Der kan bl.a. klages over:

1) Retlige spørgsmål.

2) Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende).

3) Prøveforløbet.

4) Bedømmelsen.

Klagen skal være indgivet senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt den studerende.

Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger universitetet straks klagen for bedømmerne, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v. i klagen.

Får den studerende ikke medhold i klagen, kan universitetets afgørelse af faglige spørgsmål indbringes for et ankenævn, som nedsættes af universitetet.

Nævnet består af to beskikkede censorer som udpeges af censorformanden, samt en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet, som udpeges af universitetet. Censorformanden udpeger en af censorerne som formand for ankenævnet.

Beskikkelse

Der er pt. ikke åbent for ansøgninger om beskikkelse til nogen af vores censorkorps.

Den næste beskikkelsesrunde forventes at blive i efteråret 2025 til den nye beskikkelsesperiode, der starter 1. april 2026.

Nyttige links

Bekendtgørelser:

Kursusbeskrivelser og studieordninger på AU:

Kontakt studieadministrationen

Har du brug for at kontakte en studiekoordinator på Arts? Så skal du skrive til undervisnings- og eksamensteamet for den uddannelse, din henvendelse drejer sig om.

Uddannelser under Institut for Kommunikation og Kultur (IKK)

Uddannelser under Institut for Kultur og Samfund (IKS)

Uddannelser under Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)