Aarhus Universitets segl

Tomplads på Arts

Introduktion

Hvis du har mulighed for at læse i dagtimerne, er tompladsordningen måske noget for dig. Her får du adgang til den nyeste forskning, idet du følger undervisningen på vores fuldtidsstudier sammen med universitetets fuldtidsstuderende.

De eneste betingelser for optagelse er, at der skal være en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge, og så skal du opfylde adgangskravene.

 

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet.

Regler for optagelse under Tompladsordningen

 • Studerende som er indskrevet på en heltidsuddannelse kan ikke samtidigt blive optaget på et enkeltfag under tompladsordningen, hvis enkeltfaget kan indgå i heltidsuddannelsen. 
 • Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Du kan højst læse 90 ECTS af en bacheloruddannelse og højest 60 ECTS af en kandidatuddannelse
 • Det er ikke muligt at skrive speciale under Tompladsordningen
 • Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med de fuldtidsstuderende, og på lige vilkår med de fuldtidsstuderende.
 • Du er ikke garanteret en plads, da optagelse forudsætter, at der er en ledig (tom) plads på de(t) søgte fag. 
 • Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet.

Særligt vedr. ansøgninger til kurser på Teologi-uddannelsen

Hvis du vil søge tomplads i henhold til en uddannelsesplan for det Alternative uddannelsesforløb til præstestilling (§1a -forløbet), skal du angive dette i din ansøgning samt vedhæfte din uddannelsesplan fra Kirkeministeriet.

Såfremt der ved ansøgningsfristens udløb er flere kvalificerede ansøgere end pladser på det enkelte kursus på teologi, vil ansøgere bliver prioriteret i følgende rækkefølge.

 1. Ansøgere med en godkendt uddannelsesplan fra Kirkeministeriet med henblik på at søge embede i folkekirken efter den såkaldte akademikerparagraf (omfatter kurser på BA og KA i teologi). 
 2. Ansøgere med en godkendt studieplan for en fleksibel master i teologi (omfatter kurser på KA i teologi).
 3. Efter først-til-mølle princip blandt kvalificerede ansøgere

Find fag

Find fag i kursuskataloget

Du kan afgrænse søgningen ved at vælge eksempelvis 'periode', 'institut' og 'uddannelse'. Kursuskataloget er delt op efter fagområder, og det kan derfor være nødvendigt at se under flere forskellige fag for at finde kurser om et bestemt emne.  

Det er kun muligt at søge kurser, der er angivet som "tomplads" under kursustype.

Under henholdsvis Bachelorguiden og Kandidatguiden kan du finde en emneopdelt oversigt over universitetets forskellige uddannelser. Den vil kunne hjælpe dig til at indkredse, hvilke enkeltfag du skal søge efter i Kursuskataloget.


Bemærk, at det ikke er alle universitetets fag, der kan følges under tompladsordningen. Studievejlederen kan informere dig om, hvilke enkeltfag du kan søge om optagelse på, deres faglige indhold, og om der er specifikke adgangskrav.

På uddannelser med adgangsbegrænsning, vil det dog ikke være muligt at følge fag på 1. semester af uddannelsen, da der her ikke vil være ledige pladser. I de fleste tilfælde vil det dog være muligt at følge enkeltfag på de senere semestre. Læs også under adgangskrav her på siden.

Det fremgår af bachelor- og kandidatguiden, om der er adgangsbegrænsning. Selvom der ikke står noget om adgangsgrundlag eller deltagerbegrænsning på det enkelte fag, er det ikke sikkert, at der plads. Det afhænger af underviserkapacitet samt størrelsen på undervisningslokale.

På enkelte uddannelser er det slet ikke muligt at følge enkeltfag.  

Studievejledning

Det kan være en god idé at kontakte studievejledningen, der kan vejlede om adgangskrav, faglige forudsætninger og med at sammensætte et program for et helt sidefag/tilvalg. Bemærk, du er ikke garanteret optagelse på et fag, men kan få hjælp til at få overblik over de fag, som du skal søge om optagelse på efter de til enhver tid gældende studieordninger.

Find studievejlederne på Arts.

 

Adgangskrav

Adgangskravene til enkeltfag under tompladsordningen er de samme som til optagelse på den fuldtidsuddannelse, som enkeltfaget indgår i. 

Adgangskravene fremgår af uddannelsesbeskrivelserne på bachelor- og kandidatguiderne:

På uddannelser med adgangsbegrænsning vil der ikke være ledige pladser på uddannelsens første semester. En eventuel adgangsbegrænsning vil fremgå af uddannelsesbeskrivelsen.

Det er ikke muligt at følge fag under tompladsordningen på kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi eller pædagogisk antropologi og globalisering.

Bachelorniveau

Du skal have en gymnasial uddannelse eller tilsvarende for at blive optaget på enkeltfag på en bacheloruddannelse. Derudover er der specifikke adgangskrav, som fx Latin på A-niveau, på nogle uddannelser, som fremgår af uddannelsesbeskrivelserne.

Kandidatniveau

Søger du om optagelse på et enkeltfag i en kandidatuddannelse eller på et tilvalg/sidefag, skal du dokumentere kundskaber, der svarer til de krav, der er beskrevet i uddannelsens studieordning og herunder eventuelle fagbeskrivelser.

 • Det kan eksempelvis være krav om, at du har bestået et grundfag inden for et andet fag/fagligt område, at du har bestået en bacheloruddannelse, eller faglig progressionskrav mellem fagene.

Studerende som er indskrevet på en heltidsuddannelse kan ikke blive optaget på et enkeltfag under tompladsordningen, hvis enkeltfaget kan indgå i den heltidsuddannelse, man er indskrevet på. 

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse udbudte enkeltfag ved for få kvalificerede ansøgere, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Dispensation

Det vil i nogle tilfælde være muligt at blive optaget på dispensation, hvis du ikke opfylder adgangskravene, men har opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer. Der kan også dispenseres fra specifikke gymnasiale niveauer, hvis det vurderes, at det pågældende enkeltfag ikke kræver det pågældende niveau.

Kontakt Efter- og Videreuddannelse på Arts, hvis du vil høre mere om mulighederne for dispensation:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Aarhus C
  Tlf.  8716 1097
  E-mail:  evu.arts@au.dk

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • Pladser tildeles fortrinsvis til ansøgere, som allerede er igang med at sammensætte et tilvalg 
 • Pladser tildeles fortrinsvis til ansøgere, som har gennemført flest ECTS på et tilvalg
 • Pladser tildeles efter først-til-mølle princippet blandt kvalificerede ansøgere

De enkelte ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation.
Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.  

Ansøgning

Det er muligt at søge optagelse under tompladsordningen i foråret og i efteråret. Ansøgningsrunden åbner primo april for ansøgninger til fag i efteråret og primo oktober for ansøgninger til fag i foråret.

Ansøgningsfrister

 • 8. juni for fag i efteråret
 • 8. december året inden for fag i foråret

Bemærk at det ikke er muligt at søge om optagelse på enkeltfag under tompladsordningen efter ansøgningsfristen eller via de studerendes selvbetjening. 

Optagelse under tompladsordningen kræver ikke erhvervserfaring. Men du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, som du ønsker at følge enkeltfag på. Du skal vedlægge/uploade dokumentation for bestået gymnasial uddannelse, hvis du vil læse kurser på bachelorniveau og for videregående uddannelse, hvis du vil læse fag under tilvalg eller på kandidatniveau.

Når du søger om optagelse på tompladsordningen, skal du klikke på den blå knap i højre side. Ansøgningen skal laves og sendes i det digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du logger ind med NemID/MitID, og at du følger vejledningen til login, hvis du logger ind for første gang.

Du skal i ansøgningen uploade bilag for bestået uddannelse. 

Du skal skrive den korrekte titel, direkte link og UVA-kode på enkeltfaget du søger om optagelse på. Disse oplysninger finder du i kursuskataloget. Hvis du søger optagelse på flere fag skal du lave én ansøgning pr. fag. Du skal i din ansøgning ikke angive prioritering af fag, hvis du søger optagelse på flere fag end du ønsker at følge. Du vil modtage et afgørelsesbrev pr. ansøgning, og hvis du får tilbud om optagelse i afgørelsesbrevet, skal du takke ja eller nej til den tilbudte studieplads i ansøgningssystemet.

Sammensætte et tilvalg/sidefag via Tompladsordningen

Du skal forud for hvert semester søge optagelse til de enkeltfag på tilvalg/sidefaget, som du ønsker at følge det pågældende semester, da vi kun kan give svar på optagelse for et semester ad gangen, når vi ved om der er ledige (tomme) pladser. Det er dog ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund hver gang.

Det er ikke muligt at afslutte et tilvalg/sidefag hurtigere end den normerede studietid. Du kan på ét år læse 60 ECTS-point, svarende til 1 år på fuldtid. Derefter kan du højest blive optaget på enkeltfag svarende til 25 ECTS pr. semester.

I ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, at du er i gang med at gennemføre et sidefag. Det gør du i ansøgningsskemaet, hvor du sætter flueben i rubrikken, at du ønsker at enkeltfaget skal indgå i et helt sidefag/tilvalg.

Du er ikke garanteret en plads, da optagelse forudsætter, at der er en ledig plads på de(t) søgte fag. 

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Svar på ansøgning

Vi bestræber os på at give svar på ansøgninger indkommet til ansøgningsfristen senest medio august/januar. På nogle enkeltfag får du først besked om optagelse tæt på studiestart, da vi først på dette tidspunkt ved, om der er ledige pladser.

Hvis du modtager et tilbud om optagelse skal du i ansøgningssystemet DANS takke ja eller nej til din tilbudte studieplads indenfor den frist som er angivet i dit afgørelsesbrev.    

Merit

Hvis du ønsker beståede prøver eller eksaminer fra andre uddannelser meritoverført, skal du kontakte studienævnet for uddannelsen.

Det er kun muligt at søge om merit, når du har en indskrivning ved Aarhus Universitet. Du skal søge meritten i god tid, og du skal have søgt meritten inden du påbegynder undervisningen. 

Tilvalg på Arts

På Arts er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes, og dermed opnå, hvad der svarer til undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg af en række forskellige fag og eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg skal du aflægge alle eksamensdiscipliner i det pågældende tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg.

Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand. mag./cand. scient.

Under det enkelte tilvalgs opbygning kan du se hvilke fag, der indgår i henholdsvis bachelor- og kandidattilvalget. Et tilvalg på Arts har som hovedregel et omfang af 90 ECTS. Men hvis du har en anden baggrund end en humanistisk universitetsuddannelse, vil du skulle have et udvidet kandidattilvalg på yderligere 30 ECTS, også kaldet B-linje. Som regel vil du skulle bestå fagene på bachelortilvalget først.


Således søger du tilvalg på Arts:

 • For at få et overblik over, hvilke kurser et tilvalg består af, skal du finde tilvalgets studieordning. Find tilvalgets studieordning her
 • Du skal søge på det fag, du ønsker at læse et tilvalg i, og vælge den nyeste udgave af studieordningen. Find en beskrivelse af de enkelte kursers indhold i kursuskataloget her
 • Når du har fundet studieordningen skal du kontakte fagets studievejleder, som kan hjælpe med at vurdere, hvilke fag du skal starte med at søge om optagelse på, for at påbegynde dit tilvalg. Find kontaktoplysninger på studievejledningen her
 • Når du har fået vejledning, skal du sende en ansøgning om optagelse på enkeltfag gennem tompladsordningen. Tilvalgsfagene kan kun læses via Tompladsordningen (læs mere længere nede), hvor du læser i dagtimerne sammen med vores fuldtidsstuderende såfremt der er en ledig plads. Bemærk, du er ikke garanteret optagelse på et fag, men kan få hjælp til at få overblik over de fag, som du skal søge om optagelse på efter de til enhver tid gældende studieordninger.

På enkelte uddannelser vil det dog også være muligt at læse enkeltfagene fra bachelor- og kandidattilvalg som weekendundervisning på det, vi kalder heltidsuddannelse på deltid (læs mere herunder). Her udbydes enkeltfagene fra tilvalget løbende, således at det bliver muligt at tage et helt tilvalg over ca. 3 år. Der stilles derfor ikke krav om, at du skal bestå bachelorfagene førend kandidatfagene.

Det er også muligt at kombinere heltidsuddannelse på deltid med tompladsordningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Studievejledning

Det kan være en god idé at kontakte den faglige studievejledning, der kan vejlede om adgangskrav, faglige forudsætninger og indhold på faget. Bemærk, du er ikke garanteret optagelse på et fag, men kan få hjælp til at få overblik over de fag, som du skal søge om optagelse på efter de til enhver tid gældende studieordninger.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål til tompladsordningen, er du velkommen til at kontakte:

Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
Tåsingegade 3, bygn. 1442
8000 Aarhus C
Tlf.  8716 1097
E-mail:  evu.arts@au.dk