Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tomplads på Arts

Introduktion

Hvis du har mulighed for at læse i dagtimerne, er tompladsordningen måske noget for dig. Her får du adgang til den nyeste forskning, idet du følger undervisningen på vores fuldtidsstudier sammen med universitetets fuldtidsstuderende.

Optagelse kræver, at der er en ledig plads på de(t) pågældende enkeltfag, samt at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, som enkeltfaget ligger på.

Generelle regler for optagelse under Tompladsordningen

 • Studerende som er indskrevet på en heltidsuddannelse kan ikke blive optaget på et enkeltfag under tompladsordningen, hvis enkeltfaget kan indgå i den heltidsuddannelse, man er indskrevet på. 
 • Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Man kan højst læse 90 ECTS af en bacheloruddannelse og højest 60 ECTS af en kandidatuddannelse
 • Det er ikke muligt at skrive speciale under Tompladsordningen
 • Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med de fuldtidsstuderende, og på lige vilkår med de fuldtidsstuderende.
 • Hvis du bliver optaget på et fag, er det dit eget ansvar, at du har forudsætningerne til at kunne følge undervisningen.  
 • Studerende kan kun optages på enkeltfag, hvor der er en ledig plads. Man er ikke garanteret en plads.

Find fag

Det er muligt at læse enkeltfag på de fleste bachelor- og kandidatuddannelser på Arts. På uddannelser med adgangsbegrænsning, vil det dog ikke være muligt at følge fag på 1. semester af uddannelsen, da der her ikke vil være ledige pladser. I de fleste tilfælde vil det dog være muligt at følge enkeltfag på de senere semestre. Læs også under adgangskrav her på siden. På enkelte uddannelser er det slet ikke muligt at følge enkeltfag. Det drejer sig om kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi samt antropologisk antropologi og globalisering.

Det er ikke alle fag, som det er muligt at søge optagelse på via Tompladsordningen. Du kan tjekke om et fag er udbudt som Tompladsfag i kursuskataloget inden du søger.

Find fag i kursuskataloget

Du kan afgrænse søgningen ved at vælge eksempelvis 'periode', 'institut' og 'uddannelse'. Kursuskataloget er delt op efter fagområder, og det kan derfor være nødvendigt at se under flere forskellige fag for at finde kurser om et bestemt emne.

Under henholdsvis Bachelorguiden og Kandidatguiden kan du finde en emneopdelt oversigt over Universitetets forskellige uddannelser. Den vil kunne hjælpe dig til at indkredse, hvilke fag du skal søge enkeltfag under i Kursuskataloget.

Det fremgår af bachelor- og kandidatguiden, om der er adgangsbegrænsning. Selvom der ikke står noget om adgangsgrundlag eller deltagerbegrænsning på det enkelte fag, er det ikke sikkert, at der plads. Det afhænger af underviserkapacitet samt størrelsen på undervisningslokale.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på fag under tompladsordningen skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, som faget ligger på. Adgangskravene fremgår af uddannelsesbeskrivelserne på bachelor- og kandidatguiderne:

Hvis der er krav om en bestemt karakterkvotient, gælder den ikke ved optagelse under tompladsordningen. På uddannelser med adgangsbegrænsning vil der ikke være ledige pladser på uddannelsens første semester. En eventuel adgangsbegrænsning vil fremgå af uddannelsesbeskrivelsen.

Det er ikke muligt at følge fag under tompladsordningen på kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi eller pædagogisk antropologi og globalisering.

Dispensation

Det vil i nogle tilfælde være muligt at blive optaget på dispensation, hvis du ikke opfylder adgangskravene, men har opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer. Der kan også dispenseres fra specifikke gymnasiale niveauer, hvis det vurderes, at det pågældende enkeltfag ikke kræver det pågældende niveau.

Kontakt Efter- og Videreuddannelse på Arts, hvis du vil høre mere om mulighederne for dispensation:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Aarhus C
  Tlf.  8716 1097
  E-mail:  evu.arts@au.dk

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • Pladser tildeles fortrinsvis til ansøgere, som allerede er igang med at sammensætte et tilvalg 
 • Pladser tildeles fortrinsvis til ansøgere, som har gennemført flest ECTS på et tilvalg
 • Pladser tildeles efter først-til-mølle princippet blandt kvalificerede ansøgere

De enkelte ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation.
Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.  

Ansøgning

Det er muligt at søge optagelse under tompladsordningen i foråret og i efteråret. Se mere i boksen Aktuelt på denne side.

Ansøgningsfrister

 • 15. juni for fag i efteråret
 • 10. december året inden for fag i foråret

Optagelse under tompladsordningen kræver ikke erhvervserfaring. Men du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, som du ønsker at følge enkeltfag på. Du skal vedlægge/uploade dokumentation for bestået gymnasial uddannelse, hvis du vil læse kurser på bachelorniveau og for videregående uddannelse, hvis du vil læse fag under tilvalg eller på kandidatniveau.

Når du søger om optagelse på tompladsordningen, skal du klikke på den blå knap på denne side. Ansøgningen er digital i vores digitale ansøgningsmodul. Vi anbefaler, at du logger ind med NemID, og at du følger vejledningen til login, hvis du logger ind for første gang.

Du skal i ansøgningen uploade bilag for bestået uddannelse. 

Du skal i ansøgningen indsætte link fra kursuskatalog til det fag, du ønsker optagelse. Hvis du gør det, behøver du ikke at angive andet. Hvis du ikke indsætter link, skal du angive titel, undervisningskode, uddannelsesniveau og evt. sted, hvis kurset foregår i Emdrup (København). 

Du skal huske at søge optagelse forud for hvert enkelt semester, hvor du ønsker at følge fag, da vi kun kan give svar på optagelse for et semester ad gangen. Det er dog kun nødvendigt at vedlægge bilag første gang, du søger.

Hvis du har søgt optagelse på flere kurser, end du ønsker optagelse på, skal du prioritere din rækkefølge og angive hvor mange kurser, du ønsker optagelse på. Du vil først få svar på din 2. og 3. prioriteret, når vi ved, om der er plads på din første prioritet.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Merit

Hvis du ønsker beståede prøver eller eksaminer fra andre uddannelser meritoverført, skal du kontakte studienævnet for uddannelsen.

Svar på ansøgning

Vi bestræber os på at give svar på ansøgninger indkommet til ansøgningsfristen senest tre uger før semesterstart, som typisk er den uge, som 1. september/1. februar ligger i. 

Hvis de ansøgte fag er 1. semesters fag på enten bachelor, kandidat eller tilvalg kan vi først give svar 1-2 uger inden semesterstart, da vi først har overblik over eventuelle ledige pladser, når de nye studerende er optaget. Ligeledes kan vi på engelsksprogede fag først give svar medio august/medio januar, da disse kurser også søges af exchange studerende. 

Kan jeg tage en hel bachelor- og/eller kandidatgrad under tompladsordningen?

Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Du kan højst følge halvdelen af en bacheloruddannelse og halvdelen af en kandidatuddannelse, hvilket vil sige, at du højst må læse 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse og 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse.

Hvis du herefter ønsker at gøre enten bachelor- og/eller kandidatgraden helt færdig, skal du søge om optagelse som fuldtidsstuderende på den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på et fuldtidsstudium som fuldtidsstuderende for at gøre en uddannelse helt færdig, skal du søge om startmerit, hvor du på forhånd får overført resultaterne fra de kurser, du har bestået under tompladsordningen.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er garanteret optagelse på fuldtidsstudiet, selvom du har bestået fag under tompladsordningen. Kontakt Studievejledningen på uddannelsen for at høre om mulighederne for optagelse.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om støttemuligheder

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Tilvalg på Arts

På Arts er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes, og dermed opnå, hvad der svarer til undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg af en række forskellige fag og eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg skal du aflægge alle eksamensdiscipliner i det pågældende tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg. Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand. mag./cand. scient.

Du kan læse mere om de forskellige tilvalg, som udbydes på Aarhus Universitet i vores tilvalgsguide:

Under det enkelte tilvalgs opbygning kan du se hvilke fag, der indgår i henholdsvis bachelor- og kandidattilvalget. Et tilvalg på Arts har som hovedregel et omfang af 90 ECTS. Men hvis du har en anden baggrund end en humanistisk universitetsuddannelse, vil du skulle have et udvidet kandidattilvalg på yderligere 30 ECTS, også kaldet B-linje.

Tilvalg læses via tompladsordningen, hvor du følger enkeltfagene i dagtimerne sammen med vores fuldtidsstuderende. Som regel vil du skulle bestå fagene på bachelortilvalget først.

På enkelte uddannelser vil det dog også være muligt at læse enkeltfagene fra bachelor- og kandidattilvalg som weekendundervisning på det, vi kalder heltidsuddannelse på deltid:

Her udbydes enkeltfagene fra tilvalget løbende, således at det bliver muligt at tage et helt tilvalg over ca. 3 år. Der stilles derfor ikke krav om, at du skal bestå bachelorfagene førend kandidatfagene.

Det er også muligt at kombinere heltidsuddannelse på deltid med tompladsordningen.

Studievejledning

 

Det kan være en god idé at kontakte den faglige studievejledning, der kan vejlede om adgangskrav, faglige forudsætninger og indhold på faget.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål til tompladsordningen, er du velkommen til at kontakte:

Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
Tåsingegade 3, bygn. 1442
8000 Aarhus C
Tlf.  8716 1097
E-mail:  evu.arts@au.dk