Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt skal modvirke kønsskævhed i politisk deltagelse

DPU, Aarhus Universitet er partner i et nyt fælleseuropæisk projekt, der skal undersøge kønsulighed i politisk deltagelse og dannelse blandt unge i grundskolen. Forskningsprojektet G-EPIC skal føre til en international ’best practice’-værktøjskasse, der vil fremme ligestilling mellem kønnene.

Forskning viser, at unge menneskers politiske holdninger begynder at tage form, når de er i alderen 11-16 år, men også at kønsskævheden i forhold til at have selvtillid til at involvere sig i politik vokser i netop denne aldersgruppe. Nye resultater peger på, at skolemiljøerne og elevers oplevelse af diskussioner i klassen bidrager negativt til denne kønsskævhed. Det er baggrunden for et nyt fælleseuropæisk forskningsprojekt med deltagelse af forskningsinstitutioner fra seks europæiske lande.

”Det er af afgørende betydning for den demokratiske sammenhængskraft, at alle, uanset baggrund, styrkes i at engagere sig. Kønsulighed inden for politisk deltagelse, politiske ambitioner og politisk selvtillid er blandt de sværeste og mest sejlivede udfordringer på tværs af de vestlige demokratier”, siger Christian Christrup Kjeldsen.

Han er er viceinstitutleder for DPU, Aarhus Universitet og leder for den danske del af forskningsprojektet G-EPIC - Gender Empowerment through Politics in Classrooms.

G-EPIC starter 1. februar 2023 og løber over de kommende tre år. Projektet er finansieret med i alt 3 mio. euro fra EU-Kommissionens Horizon Europe-rammeprogram og har til formål at understøtte udviklingen af politisk selvtillid hos piger i udsatte positioner, som på forskellige måder er ufordelagtigt stillet.

Best practice-værktøjskasse

G-EPIC-projektet bliver indledt med klasseobservationer, der skal kortlægge den nuværende situation, kombineret med en analyse af eksisterende kvantitative data for at udvikle en dybere forståelse af, hvordan uligheder i de unges tilgang og tilbøjelighed til politisk engagement tager form i skolen.

Projektet vil på den baggrund eksperimentere med designbaserede pilotindsatser i skolerne, som udvikles i samarbejde med civilsamfundet, lærere og elever. Eksperimenter og indsatser evalueres nøje, sammenholdes med kontrolgrupper og skal i sidste ende føre til indsigter, der kan bidrage til at modvirke udvikling af kønsulighed i klasseværelset.

G-EPIC skal også evaluere den enkelte nationale kontekst og den lokale og europæiske politiske ramme for at kunne fastsætte de strategier og politikker, der kan bidrage til et mere ligeligt politisk engagement på tværs af kønnene.

Projektet skal føre til en international ’best practice’-værktøjskasse for at fremme ligestilling mellem kønnene, både hvad angår skolens bidrag til elevernes politiske dannelse, og i forhold til at gøre pigerne politisk engagerede ind i voksenlivet. Værktøjskassen skal formidles og overbringes til skoler i hele Europa for at muliggøre reel forandring og reducere kønsskævheden inden for politisk deltagelse.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt venligst:

Lektor Christian Christrup Kjeldsen
Viceinstitutleder for forskning ved DPU, Aarhus Universitet