Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Censor

Information og vejledning til censorer og eksaminatorer

Beskikkelse i censorkorps

Før du kan få lov til at være censor, skal du beskikkes i et censorkorps. Det gøres hvert fjerde år. Den nuværende beskikkelsesperiode udløber den 31.marts 2022.

Der er derfor åbent for beskikkelse af censorer til den næste beskikkelsesrunde, som løber fra 01.april 2022 til 31. marts 2026.

Følgende censorkorps som sekretariatsbetjenes af AU har nu åbent for nye beskikkelser

 • Antropologi
 • Arkæologi, Oldtids- og Kulturarvsstudier
 • Generel pædagogik
 • Idéhistorie
 • Informationsteknologi og interaktive medier
 • Italiensk
 • Klassiske og middelalderlige filologier
 • Masteruddannelserne på DPU
 • Musikvidenskab, -didaktik og -terapi
 • Sociologi
 • Tysk

Hvis du ønsker at blive beskikket i et censorkorps, bedes du tage kontakt til censorformanden. Du finder kontaktoplysninger i linket nedenfor.

Oversigt over censorkorps

Censoropgaver

Modtage skriftlig eksamen/afholde eksamen

Du får besked fra en sekretær fra Aarhus Universitet om, hvornår eksamen foregår. Eksamen skal altid følge studieordningens bestemmelser samt bekendtgørelsen.

 

Ændrede eksamensformer ved vintereksamen 2020/21

Du kan finde den seneste information om, hvad nedlukningen af Aarhus Universitet har af betydning for afvikling af eksamenerne på underviserportalen.

Du kan se i oversigten her, hvad der gælder for din eksamen. Hvis eksamensformen er ændret, kan du også finde nødstudieordningen i oversigten.

Bemærk, at ændringerne gælder alle eksamener i eksamensperioden 20/21 - altså også efter d. 3. januar, selv om restriktionerne evt. skulle blive ændret efter den tid.

Digital eksamen

Alle eksamensopgaver på Arts bliver afleveret i digital eksamen.

Både opgaver og noter, som bedømmerne har pligt til at gemme, opbevares efter eksamen tilgængeligt i Digital Eksamen. 

Ved spørgsmål kan du finde kontaktpersoner for fagene her:

Registrering af karakter

Foregår eksamen som digital eksamen, indtastes eksamensresultater i Digital Eksamen.

Hvis eksamen ikke foregår som digital eksamen: Alle eksamensresultater skal indtastes online af eksaminator og censor. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretær for faget. For hjælp til teknisk support eller login-problemer kontaktes STADS & EDDI supporten.

Honorering af censur

Aarhus Universitet udbetaler honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft, og du skal derfor ikke foretage dig noget for at få dit honorar.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren kan du få godtgørelse.
Brug Tjenesterejseblanket.

 

Hvis du kører selv, skal bilens registreringsnummer opgives, for at få udbetalt km-penge. Påfør det venligst på blanketten.

Har du mistet dokumentation for omkostninger, skal du udfylde Tro og love erklæring.

Aarhus Universitet dækker rejseomkostninger svarende til billigste standardrejse med offentlig transport.
Ved behov for overnatning, skal du bruge AU's hotelaftaler. For liste kontakt eksamensmedarbejderen.

Censorindberetning

Censorformanden skal hvert semester, efter endt eksamen, have en indberetning af hvordan eksamen er foregået.

Indberetningsskema for censorkorps ved AU

 

Indberetningsskema for censorkorps ved andre universiteter

Hvis dit fag ikke er at finde på listen over fag på censorindberetningsskemaet, er der ikke lavet en aftale med censorformanden. Du kan du finde kontaktoplysninger på oversigt over censorkorps.

Notatpligt

 

Ifølge eksamensbekendtgørelsen § 23 er censor og eksaminator forpligtet til at tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag under voteringen. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Sådan opbevarer du eksamensnoter og andre dokumenter med personoplysninger

Har du eksamensnoter i fysisk form eller andet materiale med personoplysninger, skal det opbevares aflåst, når det ikke bruges, og må kun være tilgængeligt for betroede personer. Det fysiske materiale skal destrueres forsvarligt, når formålet med opbevaringen ophører.

Klager og ankenævn