Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Millionbevilling til forskere fra Arts fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

Hvert forår giver Danmarks Frie Forskningsfond støtte til nogle af de mest lovende og originale ideer på tværs af videnskabelige miljøer. I år har Arts fået tildelt seks millionbevillinger.

"Niveauet har været enormt højt i år. Det er fantastisk at blive bekræftet i den enorme idérigdom og høje kvalitet, der er i de danske forskningsmiljøer. I sidste ende kan det være til gavn for hele samfundet, fordi det udbygger fundamentet for forskningens nybrud, og dermed er det med til at ruste os til fremtiden," lyder det fra Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, Maja Horst i den udsendte pressemeddelelse.

Årets modtagere er:

Fra Institut for Kultur og Samfund


Bevillingsmodtager: lektor Uwe Skoda

Bevillingsstørrelse: 6.079.761 kr.

Titel på forskningsprojekt:
Infrastrukturer og transregionale forbindelser i det Indiske Ocean (CO-OC)

Om forskningsprojektet:
Focusing on community-led infrastructure projects, CO-OC will investigate how transregional relations play out in the everyday lives and social imaginaries of one of the Gujarati Muslim communities residing in the port cities of Mumbai, Dar es Salaam and Dubai. Furnished by monsoon winds, connections of all kinds – economic, religious, material, aesthetics, social, political – have crisscrossed the Indian Ocean for millennia. Today the region has re-emerged as an increasingly important focus of geopolitical strategy. By way of an ethnographically rich analysis of community-led Muslim infrastructural initiatives, CO-OC aims to advance the study of what has been called ‘thick transregionalism’. Studying the social life of infrastructures of a heterogenous religious community in three littoral locations, this project will unpack the links within and between Indian Ocean regions. Aiming to rethink conventional tropes and methods within area studies, the project positions infrastructures as a novel analytical category for studying the Indian Ocean and will produce one of the first simultaneous multi-sited ethnographies of the region.  

Fra Institut for Kommunikation og Kultur


Bevillingsmodtager: professor Hanne Bruun

Bevillingsstørelse: 2.857.745 kr.

Titel på forskningsprojektet:
Re-scheduling Public Service Television in the Digital Era.

Om forskningsprojektet:
I Europa har public service-tv (PSTV) stor kulturpolitisk betydning for målet om at sikre oplyste medborgere, og derfor er universal adgang til indholdet og mangfoldighed i udbuddet af indhold centrale PS-værdier. Dette mål udfordres af en transnational on-demand-mediekultur, der bygger på algoritmisk personalisering, som anvendes af globale, kommercielle streamingtjenester. PSTV i Danmark har taget konkurrencen om publikum op ved at tilbyde egne streamingtjenester. Projektet spørger derfor, om det er muligt at tilpasse PS-værdierne til en digital æras individualiserede og fragmenterede publikum. Spørgsmålet belyses med fokus på sendefladen, der spiller en central rolle i den teoretiske forståelse af tv som et alene tidsstruktureret medie, der skaber oplevelser af samtidighed og socialitet for publikum, og hvor de tidslige strukturer og den redaktionelle sammensætning af sendefladen er afgørende for realiseringen af PS-værdierne. Projektet undersøger, hvordan streaming skaber et fokus på tv som et rum-struktureret medie, der formodes at udvikle et komplekst samspil mellem tids- og rum-strukturer i sendefladetilrettelæggelsen, hvilket har konsekvenser for forståelsen af ’tv’, af publikum og af realiseringen af PS-værdierne. Det undersøges gennem to empiriske analyser hos DR og TV 2. Dels en kvantitativ og kvalitativ analyse af sendefladens forandringer i samspillet med streamingtjenesten; dels en analyse af forandringerne af produktionskulturen hos programlægningen.Bevillingsmodtager: adjunkt Kasper Schiølin

Bevillingsstørelse: 2.873.029 kr.

Titel på forskningsprojektet:
The Making of European Ethics of Artificial Intelligence (MEEAI).

Om forskningsprojektet:
I de seneste år er kunstig intelligens (AI) blevet et storpolitisk emne og genstand for enorme investeringer. I kølvandet på denne udvikling er der især i Europa opstået en ny og efterspurgt ekspertise, som vi i dette projekt kalder ’AI-etik’. AI-etik udtrykker dog tilmed en forestilling om en fremtid, hvor Europa har opnået teknologisk suverænitet og skabt en ansvarlig og menneskecentreret AI baseret på europæiske værdier. Ved at kortlægge og studere den tiltagende institutionalisering og iscenesættelse af AI-etik i Europa, søger projektet at skabe en kritisk forståelse af de etiske overvejelser og retningslinjer, der indlejres i forestillingen om Europæisk AI samt hvilke aktører, der aktivt bidrager til dette arbejde og således til grundlæggelsen af fremtidens etiske og normative fundament. Projektet anvender både kvantitative og kvalitative metoder og er teoretisk funderet i forskningsfeltet Science and Technology Studies (STS), der i de seneste år har udviklet en detaljeret begrebsramme til at forstå, hvordan sociotekniske forestillinger og dermed nye sociale ordener og normative strukturer virkeliggøres. Projektet vil blandt andet resultere i et interaktivt kort, der illustrerer væsentlige temaer, diskurser og aktører i den fortløbende udvikling af en europæisk AI-etik. Derudover vil projektet udfolde tre dybdegående, etnografiske analyser af det faktiske arbejde med AI-etik i krydsfeltet mellem nationale og internationale aktører og den private og offentlige sektor.Bevillingsmodtager: lektor Ulla Kallenbach

Bevillingsstørelse: 6.191.225 kr.

Titel på forskningsprojektet: 
Artistic Exchanges [ArtEx]: The Royal Danish Theatre and Europe.

Om forskningsprojektet:
Det Kongelige Teater var og er en central national kulturinstitution, der fra grundlæggelsen i 1748 har medvirket til at forme dansk national kultur og identitet. Men teatret var i høj grad præget af en markant transnational udveksling. Teatret var et internationalt kunstnerisk brændpunkt, som både tiltrak internationalt førende scenekunstnere fra hele Europa og understøttede en omfattende rejseaktivitet for danske kunstnere. Den kunstneriske mobilitet spejler en bredere, paradoksal samfundsmæssig kontekst: nemlig at de nationale identitetsdannelser i 1700-1800-tallet, grundlagdes på baggrund af en omfattende kulturel udveksling på tværs af landegrænser. I en tid før tværnational rejseaktivitet var bredt tilgængelig, og hvor offentlige museer kun var i deres vorden, spillede teatret som billed- og symboldannende, historieformidlende medie en afgørende rolle. Artistic Exchanges – The Royal Danish Theatre and European Transnational Mobility vil gennemføre den første større internationale og tværfaglige undersøgelse af Det Kongelige Teaters på verdensplan unikke arkiv. Projektet vil kombinere digitale analysemetoder og arkivstudier for at undersøge 1) hvordan kunstnere og kunstneriske strømninger bevægede sig gennem Europa 1748-1948, og 2) hvordan denne kulturelle mobilitet og udveksling er central for forståelsen af kunstens instrumentale rolle i trans/nationale identitetsdannelser. Dette er i dag, hvor Europas identitet er under opbrud og redefineres, af højeste relevans.

Fra DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Bevillingsmodtager: lektor Iram Majeed Khawaja

Bevillingsstørelse: 2.879.997 kr.

Titel på forskningsprojektet: Educational experiences of racialized differenciation in Danish high schools

Om forskningsprojektet:
Projektet tager afsæt i den stigende grad af etnisk diversitet på gymnasier i Danmark, og de problemer det associeres med, som opdelinger i ”brune og hvide gymnasier”, ”ghetto gymnasier” og frafald. Hvilken betydning har den stigende diversitet for elevers og underviseres deltagelse i den pædagogiske praksis? På hvilke måder håndteres, at éns gymnasium defineres som et ghetto-gymnasium? Hvilke grupperinger blandt elever gør sig gældende og hvordan forhandles de af underviserne? Studier viser, at elever og gymnasier udvikler sig i en segregeret retning, så der både fremkommer etnisk opdelte studiemiljøer samt gymnasier. Projektet har til formål at udforske, hvad der ligger bag disse opdelinger ved at se nærmere på undervisere og elevers erfaringer med diversitet og forskellighed. Projektet arbejder ud fra en formodning om, at der foregår forskellige differentieringsprocesser i forhold til elever og skoler, og at den kropsliggjorte differentiering, her forstået som racialisering, må tænkes ind som en del af problematikken. Et blik på eksisterende forskning på feltet i Danmark viser, at dette aspekt ofte er underbelyst, selvom at narrativer fra unge peger på, at det har stor betydning for deres uddannelsesveje og -erfaringer. Projektet søger derfor, på basis af feltarbejde på to forskellige gymnasier, at besvare spørgsmålet om, hvordan racialiserede differentieringer informerer og former pædagogiske interaktioner imellem elever og undervisere i gymnasier?


Bevillingsmodtager: lektor Helene Friis Ratner

Bevillingsstørelse: 2.875.495 kr

Titel på forskningsprojektet: Data Visions: Education in the Age of Digital Data Visualizations

Om forskningsprojektet:
Når folkeskolens lærere klikker ind på digitale læremidler, møder de ofte læringsrelaterede elevdata i form af grafiske visninger: progressionskurver, benchmarks og kategoriseringer af elever i farverne rød, gul og grøn. Dette projekt undersøger, hvordan digitale læremidlers visninger af data påvirker læreres vurderinger af deres elevers læring. Grafiske visninger kan på den ene side formidle mønstre i data og dermed hjælpe lærere med at tilgå data. På den anden side er grafiske visninger aldrig neutrale, idet de fremmer nogle fortolkninger af data på bekostning af andre. Den voksende anvendelse af kunstig intelligens i digitale læremidler rejser yderligere spørgsmål om, hvorvidt grafiske visninger af elevdata også implicerer en automatisering af vurderinger. Dette projekt vil skabe ny viden herom ved at kortlægge grafiske visninger i danske digitale læremidler og undersøge sammenhængen mellem forskellige typer grafiske visninger og læreres brug af disse visninger. Hvilke værdier og forståelser af læring er indlejret i forskelige visninger? I hvor høj grad er vurderingen allerede foretaget af en computer? Og hvad sker der i praksis, når lærere skal anvende dem? Gennem kvalitative studier af henholdsvis digitale læremidlers grafiske visninger og læreres brug af disse i praksis skaber projektet ny viden om, hvilken rolle digitale læremidler spiller i læreres vurderinger af elevers læring.   


Fakta om Danmarks Frie Forskningsfond:

  • Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,5 mia. kr. til risikovillig forskning i Danmark. 
  • I år fik 191 originale projekter støtte for i alt 668 millioner kroner under de to virkemidler DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2.
  • Hvert forår giver Danmarks Frie Forskningsfond støtte til nogle af de mest lovende og originale ideer på tværs af alle videnskabelige grene, når programmerne ”DFF-Forskningsprojekt1" og "DFF-Forskningsprojekt2” bliver uddelt.

Læs nyheden om alle bevillings-modtagerne på Aarhus Universitet

Læs pressemeddelelsen fra DFF