Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

8 nye ph.d.-projekter skal styrke læreruddannelsen og folkeskolen

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har givet 30,1 mio. kr. til 12 ph.d.-forskningsprojekter, hvoraf de 8 er et samarbejde imellem DPU, Aarhus Universitet og professionshøjskolerne KP, VIA og UCN.

27.11.2020

Hvordan kan man arbejde med køn i litteraturundervisningen i dansk? Hvordan får man bedst bæredygtig udvikling inddraget i undervisningen på de danske folkeskoler? Og hvordan kan statistikundervisning bidrage til almendannelsen? Det er nogle af de temaer, som 8 nye ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet skal undersøge. Projekterne har netop modtaget bevillinger fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, hvis formål det er at styrke læreruddannelsen og folkeskolen.

Her kan du læse om det specifikke fokus i de otte AU-ph.d.-stipendier:


Skrivedannelse - det dannelsesmæssige potentiale ved skrivning i folkeskolens ældste klasser

Ved Anne Bock

Formålet med projektet er at undersøge relationen og dynamikken mellem skrivning og dannelse i et eksistentielt perspektiv i folkeskolens ældste klasser.

Gennem systematisk litteraturstudie og interventionsstudie i folkeskolens 8. og 9. klasser vil dette projekt bidrage til at teoretisk forstå og empirisk belyse skrivedannelse i folkeskolen og pege på lærerens muligheder for at facilitere skrivedannelse.

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og VIA University College.


Danskfagets køn: Forhandling, forvandling og forgrening - en kønskritisk intervention i grundskolens litteraturarbejde

Ved Anders Simmelkiær Laraignou

Folkeskolen skal med åndsfrihed og ligeværd sikre elevernes alsidige udvikling men karakteriseres af manglende kønsbevågenhed med negative følger for børnenes faglighed og trivsel.

I danskfaget skaber skønlitteraturen et oplagt rum for arbejdet med køn, og dette studie vil derfor gennem analyser af tekster, interviews og videooptagelser fra løbende interventioner med kritiske læseguides i litteraturarbejdet i tre 8.-klasser designe konkrete didaktiske redskaber til og opstille generelle principper for implementering af køn i fagets kerne.
  
Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.


Udvikling af elevers skrivning gennem undervisning i tekstsammenhæng

Ved Line Kjærgaard Larsen   

Projektet undersøger, hvordan lærere gennem et fagdidaktisk fokus på tekstsammenhæng i faget dansk kan styrke 4.-klasseelevers skriftlige fremstillinger med særligt fokus på elever med svage skriftsprogskompetencer.

Dette gøres gennem en empirisk undersøgelse af skriveundervisningen i to 4.-klasser samt nærsproglige analyser af elevernes tekster før og efter en kontekstualiseret sprog og grammatikintervention.

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole. 


Almendannelse og elevers statistiske ræsonneren med brug af digitale teknologier

Ved Stine Gerster Johansen

Data spiller en vigtig rolle i samfundet i dag, og statistikundervisning kan dermed yde væsentlige bidrag til almendannelsen.

Digitale teknologier kan være fordrende for elevers statistiske ræsonneren. Projektet undersøger derfor, hvordan elevers statistiske ræsonneren med brug af digitale teknologier bidrager til almendannelsen. Med afsæt i metoden Design Based Research skal projektet, gennem iterative processer forankret i grundskolen, bidrage med undervisningsteori, der forener disse aspekter.

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.


Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

Ved Maria Møller

Projektets formål er at koble internationale principper for integreret STEM-undervisning med en kompetencebeskrevet STEM-faglighed og bidrage med viden om, hvordan STEM-kompetencebeskrivelser kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning.

Projektet gennemføres ved en kvantitativ surveyundersøgelse, litteraturreview og dokumentanalyse og gennem Participatory Design Research i et fællesfagligt samspil mellem matematik- og naturfagsundervisningen.
  
Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Professionshøjskolen UCN.


Udvikling og evaluering af grundskoleelevers matematiske kompetencer via digitale opgaveportaler

Ved Julie Vangsøe Færch

Matematiske kompetencer har gennem de seneste år fået større fokus uddannelsespolitisk. Samtidig har digitale opgaveportaler, med fokus på færdighedstræning, vundet indpas i grundskolen, men mulighederne for at implementere de matematiske kompetencer i disse opgaveportaler er endnu ikke blevet undersøgt.

Projektet gør dette gennem design af opgaver til elevers matematiske kompetenceudvikling samt online evaluering af disse. Implementering vil foregå i et samarbejde med portalen matematikfessor.dk, som 75 % af de danske grundskoler abonnerer på.

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.


Uddannelse for bæredygtig udvikling i folkeskolens praksis

Ved Nadia Rathje

Den danske folkeskole står i disse år med et stadigt tydeligere behov for at udvikle stærkere bud på uddannelse for bæredygtig udvikling, så eleverne kan få erfaring, viden, kompetencer og dannelse vedrørende bæredygtig udvikling.

Dette projekt vil undersøge frontløberfolkeskolers bæredygtighedsforståelser og praksis i et whole-schoolperspektiv for igennem en kritisk teoriinformeret analyse at pege på hvilke forståelser og praksisser, der kan styrke og udfordre udvikling af uddannelse for bæredygtig udvikling på danske folkeskoler.

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.


På kanten af fællesskabet

Ved Trine Møbius Sørensen

Projektet udforsker elever med psykiatriske diagnoser og deres transitionsproces tilbage i almenklassen efter indlæggelse i psykiatrien.

Projektet bidrager med viden om, hvordan de berørte elever oplever denne tilbagekomst, med fokus på at udvikle praksisnær viden om lærernes faglige betingelser og muligheder for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer, der understøtter de berørte elever med at genoptage deres liv, læring og deltagelse i almenklassens fællesskab.

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.


7 af AU-ansøgningerne har været igennem det prækvalificeringsforløb, der udbydes i samarbejde mellem AU, KP og VIA under betegnelsen Læringsløft 2020.  


Arts, Bevillinger