Aarhus Universitets segl

Lærere kan nu specialisere sig i PPR med kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet

Mange kommuner efterspørger, at flere ansatte i den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) har lærerbaggrund. Det vil styrke arbejdet med at bygge bro mellem skolerne og PPR. DPU, Aarhus Universitet imødekommer nu denne efterspørgsel ved at oprette en særlig PPR-linje for lærere på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.

Fakta

Den nye PPR-specialiseringslinje på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi ved DPU, Aarhus Universitet, åbner for optag i foråret 2024 og henvender sig til lærere, der ønsker at specialisere sig i opgaver knyttet til PPR.

På PPR-linjen opnår lærerne specialviden om:

Samtænkning af almen- og specialpædagogiske indsatser
Arbejde med klassefællesskabet og tilrettelæggelse af aktiviteter og undervisning, som skaber deltagelses- og læringsmuligheder for børn med forskellige forudsætninger. Her opnås forståelse af klassedynamikker, som gør, at nogle elever får det særligt vanskeligt i undervisningen, samt forskningsbaseret viden om pædagogiske greb og tilgange, som skaber bedre trivsel for den enkelte og klassefællesskabet.

Tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde
Lærere med den nye PPR-specialisering vil blive uddannet til at bidrage til tværprofessionelt samarbejde og i at inddrage såvel forældre som andre fagligheder i et konstruktivt samarbejde. De bliver i stand til at navigere i et komplekst arbejdsfelt med mange tværfaglige samarbejdsrelationer, der involverer forskellige tilgange og metoder som fx observation af elever, konsultation, rådgivning mv. De tilegner sig forskningsbaseret viden om fx forældreperspektiver, samarbejde med psykologer og andre fagpersoner og indsigt i relevante lovgivningskomplekser.

Mistrivselsproblematikker, problemforståelser og tilrettelæggelse af interventioner
Lærere på uddannelsen opnår desuden forskningsbaseret viden om hyppigt forekommende typer af mistrivsel og deres årsager, fx skolevægring og angst, samt diagnoseforståelser mv.

Læs mere:

https://kandidat.au.dk/paedagogiskpsykologi/

PPR i landets kommuner har i stigende grad på fokus på forebyggelse og pædagogiske indsatser over for hele grupper af børn i skolen frem for udredning og henvisning af enkeltbørn til specialtilbud. Den nye PPR-linje på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi er et pilotforsøg, der skal understøtte dette fokus ved at skabe bedre samarbejde mellem PPR og lærere, vejledere og andre ressourcepersoner om klassetrivsel, inklusion, klasserumsledelse og specialpædagogik.

PPR-området stiller i dag betydelige krav til de forskellige aktørers kompetencer og evne til at navigere på tværs af fagligheder - med udgangspunkt i barnet, familien og skoleklassen. Charlotte Mathiassen, autoriseret psykolog og leder af Afdeling for Pædagogisk psykologi ved DPU, Aarhus Universitet, håber derfor, at mange erfarne lærere vil benytte sig af den nye mulighed for at specialisere sig i PPR:

”Med den nye PPR-linje på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi imødekommer vi de ønsker, der fra politisk side har været rejst om en særlig skolepsykologisk og -pædagogisk linje for lærere.  Linjen er udviklet i tæt dialog med kommuner, PPR-ledere og skoleledere, og vi er overbeviste om, at den vil bidrage til at kvalificere samarbejdet mellem landets skoler og PPR-kontorer i de kommende år,” siger hun.

Også Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet er tilfreds med det nye tilbud, som DPU nu vil lancere over for skolerne:

”PPR er under pres fra et stigende antal forældre, som ser en udredning af deres barn som en vej til hjælp og støtte, ligesom en mere heterogen elevmasse udfordrer lærerne på deres ressourcer. Kommunerne har længe peget på behovet for et paradigmeskifte fra diagnosticering til forebyggelse, og forsøget med en specialiseret lærerlinje er netop designet til at understøtte dette behov,” siger han.

Kontakt

Charlotte Mathiassen, leder af Afdeling for Pædagogisk Psykologi, DPU, Aarhus Universitet

M: 61 86 36 45
E: cham@edu.au.dk

Claus Holm, leder af DPU, Aarhus universitet

M: 26 88 56 00
E:  clho@edu.au.dk