Aarhus Universitets segl

Forskningssamarbejder om kultur og sundhed på Arts

Faculty of Arts på Aarhus Universitet har stort fokus på humanistisk forskning i feltet mellem kultur og sundhed og trækker på en række stærke humanistiske fagområder som f.eks. filosofi, antropologi, æstetik og sociologi.

Med kultur menes der både kultur som kunst og kultur som det levede liv i bred forstand.

Kultur og sundhed handler f.eks. om kunstens rolle i forebyggelse og sygdomsbehandling, læsegrupper eller såkaldt biblioterapi, stemning og oplevelse på hospice og hospitaler. Men det handler også om professionel dømmekraft i sundhedsprofessionerne, om self-tracking og telemedicin, lighed i sundhed, smerteoplevelse og livet med en kronisk lidelse, rehabilitering og ro, palliativ pleje, kulturel smitte og meget meget mere.


Nyheder

Projekter, centre og netværk

Projekter

Titel Beskrivelse Læs mere
Almost perfect, always flawed? A mixed methods investigation of the role of body ideals, social media use and shame in fitness related self-tracking practices of young Danes. Funded by Anti Doping Denmark (ADD) (2020-2022). https://pure.au.dk/portal/da/projects/almost-perfect-always-flawed--a-mixed-methods-investigation-of-the-role-of-body-ideals-social-media-use-and-shame-in-fitness-related-selftracking-practices-of-young-danes(8a045719-2008-4dab-9d38-b93ca47a8e81).html
Borderlands of living The Borderlands of Living project traces uncertainties of prognostics of unresponsive patients with serious brain injury between scientific and clinical reasoning, as a study of knowledge relationality through an interdisciplinary inquiry taking its outset in anthropology, medical humanities and philosophy. https://interactingminds.au.dk/projects/borderlands-of-living
Causality in the Sciences of the Mind and Brain Et projekt, der beskæftiger sig med kausalitetsbegrebet inden for hjerne- og sindsvidenskaberne, bl.a. hvordan kulturelle faktorer kan være årsager.  
Duftmiljøer på aarhusianske plejehjem Projektet er en del af Aarhus Kommunes besjælingsindsats, og har til formål at skabe behagelige og sansestimulerende duftmiljøer for beboere, medarbejdere og pårørerende på aarhusianske plejehjem. https://cas.au.dk/duftmiljoeundersoegelse
Fieldwork in the Body An experimental project that explores new modes of knowing: What can improvised movement reveal about an ethnographic text? What bodily experiences arise when revisiting fieldwork notes? What anthropological vocabulary and theorising can support and develop a movement practice? https://interactingminds.au.dk/projects/fieldwork-in-the-body
Fra deltager til læseguide Empowermentprogrammet er en del af et tværfagligt forskningsprojekt, der i samarbejde mellem forskere ved Interacting Minds Centre og Læseforeningen skal undersøge hvordan litteratur og fælleslæsning kan styrke udsatte unge. https://cas.au.dk/aktuel/nyheder/nyhed/artikel/litteratur-skal-styrke-saarbare-unge/
Fra Migrant til SOSU-Aspirant Et nyt forskningssamarbejde mellem antropologer og it-udviklere, som har til formål at tiltrække og fastholde flere SOSU-elever og SOSU-medarbejdere med migrantbaggrund. En læringsunderstøttende app og bedre erfaringsudveksling på tværs af landets SOSU-skoler og kommunale ældresektorer skal understøtte migranters læring, kommunikation og samarbejde i arbejdssituationer, og således sikre optimale uddannelsesforhold og motivere flere migranter til at blive i SOSU-faget. https://pure.au.dk/portal/da/projects/fra-migrant-til-sosuaspirant-velfaerdsinnovation-gennem-aktionsforskning-i-tiltraekning-og-fastholdelse-af-sosuelever-og-sosupersonale-med-migrant-baggrund(8141ff54-0b5a-4048-b5fa-c6010a03c422).html
Hverdagskreativitet som grundvilkår og ressource i livet med demens Projektets formål er at udvikle handlingsanvisende koncepter til brug i den institutionelle og familiebaserede demensomsorg, der kan fremme inklusionen af mennesker med demens som aktive medskabere af deres livsverdner. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Horsens Kommune og VIVE og er støttet af The Velux Foundations. https://veluxfoundations.dk/da/om-os/det-har-vi-stoettet#/0066700000mlunbAAA
Imagining a new life: Shared reading for primipara women A collaboration with The Danish Reader Society (DRS). DRS organize groups of shared reading for first-time pregnant women to allow for a different kind of preparation for birth-giving and motherhood. In a pilot study in spring 2021 with reading groups at Aarhus Jordemoderpraksis, Skejby,we found positive effects in terms of joyful anticipation of the future, enriching encounters with others, and immersement in poetry. New groups are currently under study, and we intend to apply for a larger research project in the near future.  
Livstegn Projektets formål er at sikre etisk brug af overvågningsteknologier til at håndtere demente borgeres tilbøjelighed til at gå fra deres bolig (ambulere). Ambulering er et væsentligt problem i plejen af demente borgere, og kommunerne forsøger blandt andet at afhjælpe det med teknologier til at monitorere eller spore individer. https://cc.au.dk/livstegn/
Migranters sikkerhedsudfordringer i landbruget Formålet med denne undersøgelse er at skabe ny viden om sikkerhedspraksis og risikohåndtering i dansk landbrug på tværs af nationale og internationale medarbejdere, ledere og eksterne aktører i Danmark.  https://cas.au.dk/migranters-sikkerhed-i-landbruget
Musikalske besøgsvenner Nyt forskningsprojekt undersøger musikkens virksomme potentiale mod ensomhed. Med afsæt i en række særlige intimkoncerter vil Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk Rock Samråd (ROSA) afdække, hvordan musikkens sundheds- og trivselsfremmende potentiale kan gavne ensomme borgere. https://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nyt-forskningsprojekt-undersoeger-musikkens-virksomme-kraefter-mod-ensomhed
Narrative medicine in postgraduate training of physicians (Narrativ medicin for uddannelseslæger). Funded by Central Denmark Region (2019-2021)  
Rejsen til Beskæftigelse Formålet med projektet er at sætte fokus på kvindelige flygtninge og indvandreres oplevelser og erfaringer med det danske arbejdsmarked. Der er fokus på hvilke livsomstændigheder og motivationsfaktorer, der har eller har haft betydning for kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet. Projektet afdækker således motivation for arbejde i samklang med andre livsaspekter som uddannelse, erhvervserfaring, ’møder’ med beskæftigelsesindsatser, hverdagsliv, helbredstilstand, familiestrukturer og bosætningsmønstre. https://cas.au.dk/rejsen-til-beskaeftigelse
Schools for Health and Sustainability A project that explores how schools can develop into learning communities that promote health and wellbeing as well as sustainability. The school is treated as a complex system and the whole-school environment as a setting where learning about wellbeing and sustainability takes place. Health and wellbeing are conceptualized in a socio-ecological perspective, with reference to positive wellbeing, social justice and equity. https://shs.au.dk/
SILO Socially Inclusive Literature Operations: SILO is making accessible foreign European literature for everyone, especially for groups that do not normally come into contact with literature. From a participatory approach we involve different groups of citizens (refugees, hospital patients, young adults, prisoners, secondary school students, elderly people). We work "outreach": we organise events in these groups’ daily context. During those events we create situations where everyone can take the role as writer or as storyteller. https://www.silops.eu/what/
Staying Alive Et ph.d.-projekt, der med afsæt i et etnografisk feltarbejde på en dansk pædiatrisk afdeling udforsker praksisser blandt børn og sundhedspersonale vedrørende samspil mellem at skabe liv og overlevelse.  
Unge danske kræftpatienters brug og oplevelse af sociale medier Et 1-årigt forskningsprojekt, finansieret af Kræftens Bekæmpelse, som undersøger sociale mediers stigende, men relativt uudforskede, betydning for unge kræftpatienters sygdomsforløb. Projektet involverer forskere fra AU, ITU og SDU. https://projekter.au.dk/unge-danske-kraeftpatienters-brug-og-oplevelse-af-sociale-medier/
VETEKTOR Buddy Med VETEKTOR Buddy programmet tilbyder Aarhus Universitet og samarbejdspartnere et introduktionsprogram til metaldetektorarkæologi for danske krigsveteraner med forskellige psykiske lidelse (typisk PTSD, angst, depression etc.).

”Det fjerner mit tankemylder fordi jeg fokuserer på det der lille bip hele tiden og at gå i lige linjer og bruger alle sanser i stedet for at være i alarmberedskab. Jeg lukker ligesom alt det andet ude fordi alle sanser er belastet på en gang.” - Dansk veteran med diagnosen PTSD og deltager i Vetektor Buddy Programmet
 
Æstetisk Værksted Projektet søger gennem æstetiske og kunstneriske udtryk at give socialt udsatte unge mennesker stemme og indflydelse i deres hverdag. Vi søger mod en udvikling og udbygning af U-turn Københavns arbejde med kunst og æstetik som led i socialt og pædagogisk arbejde med unge rusmiddelbrugere. Forskningen søger gennem deltagerobservation, interviews og fælles online platform at bidrage til artikulering og forståelse af denne praksis. https://pure.au.dk/portal/da/projects/%C3%A6stetisk-v%C3%A6rksted-kreative-f%C3%A6llesskaber-og-m%C3%B8desteder-for-udsatte

Centre

Navn Beskrivelse Læs mere
Aarhus Center for Sundhed, Kultur og Samfund Et tværfagligt netværk af forskere, som arbejder med humanistisk og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning. https://hcs.au.dk/
Health, Media and Narrative En forskningsenhed, der samler forskere fra fakulteterne Arts og Health på AU, som arbejder med narrative og mediemæssige tilgange til sundhedsforskning. https://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/cultural-transformations/health-media-and-narrative/
Interacting Minds Centre The Interacting Minds Centre (IMC) provides a transdisciplinary platform to study human interaction. It involves researchers from the humanities, social sciences, cognitive sciences, biology and clinical research. This is necessary, because through interactions, humans construct worlds that are at once physical, economic, symbolic and normative. We will therefore study the interplay between three related topics: cognition, communication, and choice. Bringing these fields together to bridge topics related to human interaction makes IMC a unique methodological and theoretical centre of research and inquiry. https://interactingminds.au.dk/about-the-centre
Kulturinitiativers sundhedsfremme. Netværk for kultur, beskæftigelse, social og sundhed Netværk for kultur, beskæftigelse, social og sundhed. Netværk bestående af tolv kommuner, der i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitet skal udvikle og afprøve kulturelle tilbud, som kan indvirke på borgeres sundhed og arbejdsliv. https://arts.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-forskere/kulturogsundhed/kulturinitiativers-sundhedsfremme
MANTRA Moesgårds ANTRopologiske Analyseenhed samarbejder med private og offentlige organisationer om udviklings- og forskningsprojekter blandt andet på sundhedsområdet. MANTRA tilbyder sparring, analyse og rådgivning. https://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/antropologi/mantra/

Netværk

Navn Beskrivelse Læs mere
PUSH - Public Health at a Crossroad Et internationalt forskningsnetværk, der beskæftiger sig med at kombinere epidemiologiske samt antropologiske forståelser og metoder i studiet af globale HPV-vaccinekontroverser. https://pure.au.dk/portal/da/projects/push--public-health-at-a-crossroads(f5b63775-e94c-40cd-a2e6-a4773a88477f).html
STUFF STUFF er et mødested for forskere, behandlere og kunstnere, der interesserer sig for hvordan man kan bruge kunst og kunstneriske processer i socialt arbejde – og omvendt. STUFF er en hjemmeside med et ”galleri” af udvalgte æstetiske produktioner hvor unge, i samarbejde med behandlere, kunstnere, musikere o.l. fremstiller sig selv vha. film, poesi, musik, fotos m.m., samt et ”katalog” af (forsknings)tekster m.m. som debatterer brugen af kunst og æstetiske virkemidler i det sociale arbejde – ofte med direkte reference (og links) til specifikke produktioner i Galleriet. STUFF arrangerer desuden med ujævne mellemrum seminarer hvor socialarbejdere, unge, kunstnere og forskere mødes i udvikler fælles og forskellige idéer, forståelser og spørgsmål.  http://www.stuffsite.org/

Forskere

Rikke Sand Andersen

Professor MSO Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Claus Bossen

Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Charlotte Ettrup Christiansen

Forsker Institut for Klinisk Medicin - Universitetsklinik for Interdisciplinære Ortopædkirurgiske Forløb

Nana Clemensen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Line Dalsgård

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Andres Minos Dobat

Lektor, afdelingsleder Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Lasse Raaby Gammelgaard

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur

Klisala Harrison

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Musikvidenskab

Marie Koldkjær Højlund

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Mette Terp Høybye

Professor Institut for Kultur og Samfund - Interacting Minds (IMC)

Camilla Brændstrup Laursen

Ekstern VIP Institut for Klinisk Medicin - Præhospitalet

Andreas Lieberoth

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus

Jeanette Magne

Studielektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel Pædagogik og Pædagogisk Filosofi, Emdrup

Lotte Meinert

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Renée Ridgway

Postdoc Institut for Kommunikation og Kultur - SHAPE - Shaping Digital Citizenship

Mette Mørup Schlütter

Postdoc Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Jens Seeberg

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Venka Simovska

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Johanne Korsdal Sørensen

Ekstern Relations Manager Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Carsten Stage

Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur

Morten Deleuran Terkildsen

Adjunkt Institut for Klinisk Medicin - Retspsykiatri

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at samarbejde med Aarhus Universitet om eksempelvis:

  • Samfinansieret forskning
  • Fondsansøgninger
  • Analyser
  • Innovationsprojekter

Er du velkommen til at kontakte Niels Chr. Hansen, som henviser til den relevante forsker.

Niels Chr. Hansen

Adjunkt Institut for Kultur og Samfund - Interacting Minds (IMC)