Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningssamarbejder om kultur og sundhed på Arts

Faculty of Arts på Aarhus Universitet har stort fokus på humanistisk forskning i feltet mellem kultur og sundhed og trækker på en række stærke humanistiske fagområder som f.eks. filosofi, antropologi, æstetik og sociologi.

Med kultur menes der både kultur som kunst og kultur som det levede liv i bred forstand.

Kultur og sundhed handler f.eks. om kunstens rolle i forebyggelse og sygdomsbehandling, læsegrupper eller såkaldt biblioterapi, stemning og oplevelse på hospice og hospitaler. Men det handler også om professionel dømmekraft i sundhedsprofessionerne, om self-tracking og telemedicin, lighed i sundhed, smerteoplevelse og livet med en kronisk lidelse, rehabilitering og ro, palliativ pleje, kulturel smitte og meget meget mere.

Projekter, centre og netværk

 • Almost perfect, always flawed? A mixed methods investigation of the role of body ideals, social media use and shame in fitness related self-tracking practices of young Danes. Funded by Anti Doping Denmark (ADD) (2020-2022).
 • Aarhus Center for Sundhed, Kultur og Samfund er et tværfagligt netværk af forskere, som arbejder med humanistisk og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.
 • Causality in the Sciences of the Mind and Brain er et projekt, der beskæftiger sig med kausalitetsbegrebet inden for hjerne- og sindsvidenskaberne, bl.a. hvordan kulturelle faktorer kan være årsager.
 • Empowermentprogrammet, Fra deltager til læseguide er en del af et tværfagligt forskningsprojekt, der i samarbejde mellem forskere ved Interacting Minds Centre og Læseforeningen skal undersøge hvordan litteratur og fælleslæsning kan styrke udsatte unge.
 • Health, Media and Narrative er en forskningsenhed, der samler forskere fra fakulteterne Arts og Health på AU, som arbejder med narrative og mediemæssige tilgange til sundhedsforskning.

 • Hverdagskreativitet som grundvilkår og ressource i livet med demens Projektets formål er at udvikle handlingsanvisende koncepter til brug i den institutionelle og familiebaserede demensomsorg, der kan fremme inklusionen af mennesker med demens som aktive medskabere af deres livsverdner. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Horsens Kommune og VIVE og er støttet af The Velux Foundations.

 • Kulturinitiativers sundhedsfremme. Netværk for kultur, beskæftigelse, social og sundhed Netværk bestående af tolv kommuner, der i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitet skal udvikle og afprøve kulturelle tilbud, som kan indvirke på borgeres sundhed og arbejdsliv.

 • Musikalske besøgsvenner - Nyt forskningsprojekt undersøger musikkens virksomme potentiale mod ensomhed Med afsæt i en række særlige intimkoncerter vil Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk Rock Samråd (ROSA) afdække, hvordan musikkens sundheds- og trivselsfremmende potentiale kan gavne ensomme borgere.

 • LIVSTEGN. Projektets formål er at sikre etisk brug af overvågningsteknologier til at håndtere demente borgeres tilbøjelighed til at gå fra deres bolig (ambulere). Ambulering er et væsentligt problem i plejen af demente borgere, og kommunerne forsøger blandt andet at afhjælpe det med teknologier til at monitorere eller spore individer.
 • MANTRA (Moesgårds ANTRopologiske Analyseenhed) samarbejder med private og offentlige organisationer om udviklings- og forskningsprojekter blandt andet på sundhedsområdet. MANTRA tilbyder sparring, analyse og rådgivning.

 • Netværket STUFF. STUFF tror på at kunst, kultur og æstetiske processer spiller en vigtig rolle i udviklingen af vores selvforståelse, dannelse og fællesskaber, og kan bruges til at bearbejde væsentlige spørgsmål både personligt og samfundsmæssigt. Heraf spinoff som fx denne optræden på Scriptopolis, samt projekt om skrivegrupper i psykiatrien og i arbejde med unge stofbrugere sammen med forfatteren Josefine Grønbæk Nielsen. Vi skal optræde sammen på Kultur som sundhedsfremme
 • Narrative medicine in postgraduate training of physicians (Narrativ medicin for uddannelseslæger). Funded by Central Denmark Region (2019-2021).
 • ”PUSH – Public Health at a Crossroads” er et internationalt forskningsnetværk, der beskæftiger sig med at kombinere epidemiologiske samt antropologiske forståelser og metoder i studiet af globale HPV-vaccinekontroverser.
 • Schools for Health and Sustainability is a project that explores how schools can develop into learning communities that promote health and wellbeing as well as sustainability. The school is treated as a complex system and the whole-school environment as a setting where learning about wellbeing and sustainability takes place. Health and wellbeing are conceptualized in a socio-ecological perspective, with reference to positive wellbeing, social justice and equity.
 • SILO: Socially Inclusive Literature Operations: SILO is making accessible foreign European literature for everyone, especially for groups that do not normally come into contact with literature. From a participatory approach we involve different groups of citizens (refugees, hospital patients, young adults, prisoners, secondary school students, elderly people). We work "outreach": we organise events in these groups’ daily context. During those events we create situations where everyone can take the role as writer or as storyteller.   
 • Staying Alive (foreløbig titel) er et ph.d.-projekt, der med afsæt i et etnografisk feltarbejde på en dansk pædiatrisk afdeling udforsker praksisser blandt børn og sundhedspersonale vedrørende samspil mellem at skabe liv og overlevelse.
 • Unge danske kræftpatienters brug og oplevelse af sociale medier er et 1-årigt forskningsprojekt, finansieret af Kræftens Bekæmpelse, som undersøger sociale mediers stigende, men relativt uudforskede, betydning for unge kræftpatienters sygdomsforløb. Projektet involverer forskere fra AU, ITU og SDU.

Forskere

 • Andres Dobat er lektor ved Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier og forsker bl.a. i hvordan livskvaliteten kan styrkes hos danske veteraner med diagnosen PTSD gennem arkæologisk arbejde. Projektet ’Rehabilitering af danske veteraner med psykiske udfordringer gennem arkæologi (REH-ARK)’ gennemføres i samarbejde med Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri - Region Midtjylland.

 • Camilla Brændstrup Laursen er ph.d.-studerende og forsker i oplevelser, teoretiseringer og kategoriseringer af maveproblemer, og hvad der synes at være en kønnet epidemi af irritabel tyktarm i Danmark.
 • Carsten Stage er lektor og forsker blandt andet i sygdomskommunikation og -fortællinger på sociale medier.
 • Charlotte Ettrup Christiansen er ph.d.-studerende ved Afdelingen for Antropologi. Hun forsker i social læring, mental sundhed og litteraturoplevelser blandt unge deltagere i fælleslæsningsgrupper i Danmark. Hendes projekt er en del af det Velux-støttede tværfaglige projekt ’From participant to Reader Leader’, ledet af Mette Steenberg.

 • Jeanette Magne Jensen er lektor og forsker bl.a. i social ulighed i sundhed og hverdagslivets indflydelse på handlinger relateret til sundhed. Fokus i forskningen er kortuddannedes sundhedsbegreb og de meningsbærende systemer i hverdagslivet, der har betydning for, hvordan (sundheds-)professionelle kan arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

 • Jens Seeberg er professor (MSO) og leder bl.a. Aarhus Center for Health, Culture and Society og det tværfaglige forskningsnetværk om antimikriobiel resistens, IDRRES. Han arbejder især med medicinresistens, herunder multiresistent tuberkulose i Indien. Han forbereder p.t. et tværfagligt projekt om colistinresistens i Danmark.

 • Johanne Korsdal Sørensen er ansvarlig for MANTRA (Moesgårds ANTRopologiske Analyseenhed) og har erfaring med forskning og projektledelse på sundhedsområdet fra offentlige og private organisationer.

 • Lasse Raaby Gammelgaard er adjunkt og medleder af forskningsenheden Health, Media and Narrative og forsker i skildringer af psykisk sygdom i litteraturen over tid og på tværs af genrer.

 • Line Dalsgård er lektor på Afdeling for antropologi og forsker bl.a. i menneskers oplevelser med litteraturlæsning, kreativ skrivning og, mere bredt, ensomhed (eller alenehed), tid og længsler. Hun har samarbejdet med bl.a. Region Midt, Kulturstyrelsen, Forfatterskolen PS!, Læseforeningen og Statens Museum for Kunst. En stor del af disse projekter har fokuseret på psykisk sårbare borgeres brug af kunst. Hun har lignende forskningsinteresser i Brasilien.
 • Lise Marie Andersen er adjunkt og forsker i kausalitet og mekanismeforståelse inden for bl.a. psykiatri og psykologi.

 • Mette Mørup Schlütter er ph.d.-studerende ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og Grønlands Center for Sundhedsforskning, Ilisimatusarfik. Hun forsker i livshistorier, aldring og usikkerhed i Grønland. Ph.d.-projektet er en del af Arktisk Aldring.

 • Mette Steenberg er postdoc og forsker ved Interacting Minds Centre. Hun er ledende forsker på projektet "From Participant to Reader Leader", der netop er blevet bevilliget af Velux Fondens HUMpraxis program. 
 • Mette Terp Høybye er lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Regionshospitalet Silkeborg, samt Interacting Minds Centre. Hendes forskning undersøger betydningen af virtuelle rum og netværk medieret af internettet for mennesker med kroniske eller alvorlige lidelser. Aktuelt undersøger hun, hvordan nye teknologier bliver en faktor i at fastlægge prognoser og behandlingsformer.

 • Morten Deleuran Terkildsen er ph.d.-studerende og forsker i hvordan genetisk rådgivning relateret til arvelig cancer udfolder sig kulturelt forskelligt i Danmark og Kina og har endvidere forsket i etniske minoriteters sundhed i regionalt og kommunalt regi.
 • Pia Løvschal-Nielsen er ph.d.-studerende og forsker i børn med kræft i Danmark og praksisser under behandlingsforløb i samspil med at skabe oplevelser af at være i live og opnå mål om overlevelse og lang levetid.
 • Rikke Sand Andersen er lektor og leder blandt andet en antropologisk forskningsgruppe, der arbejder med kræftdiagnostik. Gruppen er en del af tværfaglig gruppe, der består af epidemiologer, læger og psykologer, hvor den antropologiske forskning bidrager med indsigt i praksisnære problemstillinger som ’lægesøgning’, organisering af sundhedsvæsnet og social ulighed.

 • Venka Simovska er professor i skoleudvikling, læring og trivsel og leder af centeret ”Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling.”

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at samarbejde med Aarhus Universitet om eksempelvis:

 • Samfinansieret forskning
 • Fondsansøgninger
 • Analyser
 • Innovationsprojekter

Er du velkommen til at kontakte Katrine Solvang Larsen, som henviser til den relevante forsker.